Disclaimer

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is deze website en alle daarop gepubliceerde informatie, met inbegrip van auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, eigendom van de Stichting NHTV internationaal hoger onderwijs Breda te Breda. 

 

NHTV is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik, of het niet kunnen gebruiken, van deze website, waaronder schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid, onvolledigheid of andere onvolkomenheden van de informatie. NHTV is ook niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische hulpmiddelen of communicatiesystemen, zoals schade veroorzaakt door defecten en vertragingen in de levering van elektronische communicatie en verminkingen, manipulaties, onderschepping van gegevens door een derde of door computerprogrammatuur die gebruikt wordt voor overbrenging van virussen of andere schadelijke informatie.   

 

Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, NHTV gebruikersvoorwaarden. In die gebruiksvoorwaarden staat de volledige omvang van de aansprakelijkheid van NHTV. Door gebruik te maken van deze website stemt de gebruiker met die gebruikersvoorwaarden in.

Interne gebruikers dienen rekening te houden met de ‘Raamregeling voor het gebruik van het netwerk, e-mail en Internet van NHTV Breda’. Deze is te raadplegen op het intranet van www.nhtv.nl.

 

NHTV is gerechtigd om te allen tijde en zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen in alle informatie op de NHTV website.

 

Het is toegestaan om de NHTV website en al de daarop gepubliceerde informatie te lezen en voor persoonlijk gebruik te vermenigvuldigen en op te slaan.

Alle andere gebruik zoals het vermenigvuldigen, verspreiden of openbaar te maken van (informatie uit) NHTV website of anderszins in strijd met het intellectuele eigendomsrecht of de rechten van NHTV of haar licentiegevers gebruiken van de informatie van deze website is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NHTV, verboden.

 

De NHTV website wordt met de grootst mogelijke zorg gemaakt en beheerd. Mocht u toch onvolkomenheden tegenkomen, vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de webmaster via webmaster@nhtv.nl.

 

Lees ook onze gebruikersvoorwaarden en privacy statement.

 

Gebruikersvoorwaarden


1. Link naar website derde(n)
Op de NHTV website (www.nhtv.nl) zijn voor het gebruikersgemak links opgenomen naar websites of informatiebronnen van derden. NHTV heeft daar geen invloed op noch zeggenschap over. Reden waarom NHTV geen aansprakelijkheid kan aanvaarden ten aanzien van de inhoud, de gevolgen, privacybescherming of aangeboden diensten of producten op die websites of bronnen van derden.   

 

2. Linken naar website NHTV

Verbinding maken met (webpagina’s van) www.nhtv.nl is toegestaan onder de voorwaarde dat dit geen inbreuk maakt op de goede naam en eer van NHTV.

De juiste link is: http://www.nhtv.nl, met als beschrijving NHTV internationaal hoger onderwijs Breda. De  Engelse benaming is NHTV Breda University of Applied Sciences.

 

3. Forums en prikborden

NHTV is niet aansprakelijk voor de inhoud van berichten of gegevens (dus ook beeldmateriaal) die op een forum of prikbord wordt geplaatst. NHTV is gerechtigd om berichten of gegevens, zonder opgave van reden, van een forum of prikbord te verwijderen.

 

Het is verboden om berichten of gegevens met een door NHTV onrechtmatig of ongepast bevonden karakter op een forum en prikbord te plaatsen. Verboden berichten of gegevens zullen onmiddellijk door NHTV worden verwijderd. NHTV beschouwt het navolgende in ieder geval als onrechtmatig:

4. Ongevraagd toegezonden informatie:

NHTV is gerechtigd om alle informatie, waaronder informatie waarop een intellectueel eigendomsrecht rust, die door gebruikers via haar website ongevraagd worden toegezonden of openbaar worden gemaakt vrijelijk en zonder beperking, kosteloos en zonder gehoudenheid van vertrouwelijkheid of geheimhouding te (laten) gebruiken, te vermenigvuldigen en te vermarkten. De gebruiker vrijwaart de NHTV volledig tegen alle publiek-, en privaatrechtelijke acties, claims en aanspraken - hoe ook genaamd- van derde(n) ten gevolge van het gebruik of de exploitatie door NHTV van dat ongevraagd  toegezonden of openbaar gemaakte materiaal.  

 

5. Wijziging van deze voorwaarden

NHTV behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigingen. Deze wijzigingen zullen direct na het publiceren ervan op deze website of door het rechtstreeks koppelen ervan vanuit deze website van kracht zijn.

 

Op deze gebruikersvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Conflicten over deze voorwaarden zullen berecht worden door de bevoegde rechter in Breda, Nederland. 

 

Lees ook onze disclaimer en privacy statement.

 

Privacy Statement

NHTV respecteert de privacy van gebruikers van haar sites en zorgt voor een vertrouwelijke en zorgvuldige behandeling van aan haar via de website verstrekte informatie.

 

Door NHTV tijdens het gebruik van deze website verzamelde informatie wordt aangewend voor de evaluatie en verdere ontwikkeling van de NHTV website.

 

Indien de gebruiker, tijdens een bezoek aan de NHTV website, persoonsgegevens verstrekt, stemt hij impliciet in met vastleggen van die gegevens in een NHTV bestand. Verwerking van die persoonsgegevens vindt alleen plaats indien verenigbaar met het doel van de verzameling van de persoonsgegevens. Verzamelde persoonsgegevens zullen slechts aan derden ter beschikking worden gesteld indien de wet dit vereist of onder speciale omstandigheden.

Op de persoon herleidbare gegevens zullen niet langer dan 1 jaar worden bewaard.

 

Indien u geen informatie van NHTV wenst te ontvangen kan dat kenbaar gemaakt worden door middel van een e-mailbericht aan communicatie@nhtv.nl. 

 

Cookies

NHTV gebruikt op haar website Cookies. Cookies zijn gegevens die naar uw Internet browser worden verzonden waarna ze worden opslagen op uw harde schrijf. Zodoende wordt het gebruik van de NHTV website vergemakkelijkt en kan NHTV u bij een bezoek aan de website herkennen. NHTV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies van gegevens of enige vorm van onrechtmatige verwerking c.q. kennisneming door derden ten gevolge van het gebruik van Cookies zoveel mogelijk tegen te gaan.

 

Om te voorkomen dat derden inzage krijgen in persoonsgegevens wordt ontraden om gebruik te maken van een computer die met anderen wordt gedeeld.

 

NHTV is niet aansprakelijk voor de gevolgen die het gebruik van Cookies kan bewerkstelligen, ook niet als daardoor bepaalde persoonsgegevens aan derden ter beschikking komen.

 

Lees ook onze disclaimer en gebruikersvoorwaarden.